Integritetspolicy

Strukturum i Jokkmokk AB är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vid frågor – kontakta oss på 070-6645478 eller info@strukturum.se

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
Strukturum i Jokkmokk AB (nedan Strukturum) med org.nr. 556490-0883 är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Det är självklart att vi värnar om din integritet och att vi skyddar dina personuppgifter, såväl i enlighet med gällande lagstiftning som med sunt förnuft.
För vissa behandlingar kan vi komma att vara gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med vår uppdragsgivare Jokkmokks kommun.
Vi kommer att kunna kontakta dig via e-post, telefon, sms eller via vanlig post. Exempel på när vi kan komma att kontakta dig är t ex inför, under och efter möten, arrangemang och aktiviteter som vi själva genomför, om du tagit del av vår starta eget-rådgivning eller nyttjat andra av våra tjänster relaterade till företags- och näringslivsutveckling.

Vilka är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande ändamål:
” Tillhandahålla dig information och erbjudanden genom utskick, t ex i form av nyhetsbrev och intresseförfrågningar, om kompetensutvecklingsinsatser och arrangemang som vi bedömer att du är intresserad av;
” Tillhandahålla tjänster och fullgöra avtal med dig, såsom rådgivnings- och affärsutvecklingstjänster med mera;
” Behålla historik när du deltagit i företagsrådgivning eller deltagit i projekt och aktiviteter arrangerade av Strukturum
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock i förekommande fall (i gemensamma ärenden) komma att dela information med Jokkmokks kommun som vi har delat personuppgiftsansvar med och där vi är uppdragstagare.

På vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att uppfylla ovanstående ändamål och för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig eller för att vi har legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson om verksamheten och om våra tjänster. Vi anser att dessa intressen är legitima och följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Vilka typer av data samlar vi in?

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är följande: namn, adress, telefon/mobilnummer, e-postadress, befattning, företag/organisation, om du anmält eller deltagit i möten/kurser, deltar i nätverk, prenumererar på nyhetsbrev eller har registrerat dig för att ta del av andra typer av information från oss.
Hur får vi dina personuppgifter?

Strukturum samlar in och behandlar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du tar del av våra tjänster, till exempel om du startar eller etablerar ett företag eller deltar i ett event, om du anlitar våra rådgivnings- eller affärsutvecklingstjänster, deltar i våra konferenser, nätverksträffar och liknande event, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev eller när du på annat sätt har kontakt med Strukturum.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Vem mer än Strukturum i Jokkmokk AB får ta del av dina personuppgifter?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av IT-leverantör och redovisningsleverantör, marknadsföringsleverantör eller för statistik och analyser. Dessa leverantörer är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på Strukturum.

Vi kontrollerar aktuella personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.
Strukturum kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter och vart lagras dem?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas så snart evenemanget är avslutat.

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du fortsätter besöka våra arrangemang, nyttja våra tjänster eller att vi, med grund i din yrkesroll eller privat, bedömer att du kan vara en potentiell kontakt för oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Strukturum behandlar personuppgifter endast inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor eller vill göra gällande någon av de nedanstående rättigheterna kan du skicka en skriftlig undertecknad förfrågan till nedanstående kontaktuppgifter.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter samt under vissa förutsättningar få dina personuppgifter begränsade. Observera att raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi vår databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss.

Om du inte är nöjd med hur Strukturum i Jokkmokk AB hanterar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:
Strukturum i Jokkmokk AB
Kvarnbogatan 11
962 32 Jokkmokk
Telefon 070-6645478
info@strukturum.se